Als zelfstandige ondernemer zul je aan de boekhouding moeten geloven. Dan is het wel zo handig om bekend te geraken met enkele definities.

Rekening:

De plaats waar financiële boekingen van soortgelijke aard worden geboekt, bijvoorbeeld de rekening “Verkoop” is waar bedrijfsinkomsten naartoe gaan, de rekening “Kantoorbenodigdheden” is waar alle pennen, papier, nietmachines enz. naartoe gaan.

Een lijst met rekeningnamen wordt het rekeningstelsel genoemd.

Boekhouding:

Het proces van sorteren en invoeren van financiële gegevens in een boekhoudsysteem.  Verwijst ook naar het afronden van de eindejaarsrekeningen, het produceren van financiële overzichten en het berekenen van te betalen belastingen door een beëdigd praktiserend accountant.

Boekhoudkundige vergelijking:

De dubbele boekhoudmethode is gebaseerd op de boekhoudvergelijking, die luidt:

Activa = Passiva + Eigen Vermogen’ of de uitgebreide versie:

Activa + Uitgaven = Passiva + Eigen vermogen + Opbrengsten’.

Boekhouder:

De persoon die financiële gegevens sorteert en invoert in een boekhoudsysteem. Mensen verwisselen boekhouder en accountant vaak om hetzelfde te betekenen. Verwijst ook naar de persoon die de jaarrekeningen en belastingberekeningen maakt.

Crediteuren (A/P):

Onbetaalde facturen en rekeningen van leveranciers (dat is geld dat het bedrijf aan andere bedrijven verschuldigd is) worden gegroepeerd onder de rekening Accounts Payable – afgekort “AP” – en staan als passief op de balans. Zodra een rekening is betaald, wordt zij uit deze groep verwijderd. Zie ook Accounts Payable Definition.

Debiteuren (A/R):

Onbetaalde verkoopfacturen (dat is geld dat klanten aan het bedrijf verschuldigd zijn) worden gegroepeerd onder Debiteuren – kortweg “AR” – en staan op de balans als activa. Zodra de klant zijn factuur heeft betaald, wordt hij uit deze groep verwijderd. Zie ook: Definitie van debiteuren

Accrual Accounting:

Erkent inkomsten en uitgaven wanneer ze worden opgelopen, niet wanneer ze worden betaald. Bijv. Mr S koopt een boek in december, krijgt de rekening en betaalt de rekening pas in januari. In de boekhouding wordt de aankoop geboekt en in de resultatenrekening opgenomen in december op de datum van de rekening, niet in januari wanneer de rekening werd betaald.

Activa:

Zaken van waarde die eigendom zijn van een bedrijf.

Activa staan op de balans en omvatten vlottende activa zoals geld op de bankrekeningen, geld in de kas voor kleine bedragen, vorderingen en vaste activa zoals uitrusting, grond en gebouwen, voertuigen.

Back-up:

Een elektronische kopie van de financiële gegevens. Dit kan op een cd, een USB-stick of een online opslagmedium zijn. Back-ups zijn van vitaal belang om verlies van gegevens te voorkomen als de computer crasht. Het laatste wat u wilt is urenlang alle transacties van de afgelopen maanden opnieuw invoeren en de bankafstemmingen opnieuw uitvoeren. Een goed boekhoudprogramma maakt automatisch een back-up.

Dubieuze debiteuren:

Dit zijn verkoopfacturen die zijn afgeschreven omdat de betalingen te laat zijn en waarschijnlijk nooit zullen worden betaald. Verkoopfacturen worden pas afgeschreven nadat enige moeite is gedaan om de gelden terug te vorderen, onder meer via incassobureaus. Dubieuze schulden worden in de rekeningen opgenomen.

Balans:

Een balansrapport laat de bedrijfseigenaren en managers zien hoeveel eigen vermogen er in het bedrijf zit, hoeveel activa het bedrijf bezit, en wat het bedrijf aan passiva verschuldigd is. De balans komt overeen met de boekhoudkundige vergelijking.

Bank:

De veilige financiële instelling waar bedrijven hun inkomsten storten en van waaruit zij hun rekeningen betalen. Banken geven bedrijfsadvies en kunnen bedrijven leningen voor groei voorschieten.

Bankverklaring:

Een rapport dat de bank opstelt met in datumvolgorde al het ontvangen geld en al het uitbetaalde geld van de bankrekening, eindigend met het saldo van contant geld op de rekening.

Bankieren:

Het brengen van contant geld en cheques naar de bank om op de zakelijke bankrekening te storten.

Factureren:

Het factureren van klanten voor goederen of diensten die zij van het bedrijf hebben afgenomen.

Boekhouder:

Een opgeleid en gekwalificeerd persoon die het hierboven genoemde boekhoudproces uitvoert.

Boekhouden:

Het proces van het verzamelen, vastleggen en rapporteren van de financiële transacties die door een bedrijf worden uitgevoerd.

Boekhoudcyclus:

Een boekhoudcyclus is meestal gebaseerd van de 1e dag van de maand tot de laatste dag van de maand, en herhaalt zich elke maand. Aan het einde van de maand worden bankaansluitingen gedaan, financiële verslagen voor de maand opgesteld, omzetbelasting en loonbelasting voor de maand berekend. Het einde van de maand wordt “afgesloten” en de financiële transacties voor die maand mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd, behalve door het terugdraaien/corrigeren van journaals, en alleen in de volgende maand worden uitgevoerd. Dit gaat zo 12 maanden door tot het einde van het boekjaar, wanneer alle gegevens naar een registeraccountant worden gestuurd.

Budget:

Het financiële plan waarin een onderneming bepaalt wat zij het komende jaar denkt te verdienen, waaraan die geschatte inkomsten zullen worden besteed, en vervolgens de werkelijke cijfers met dit plan vergelijkt/monitort.